Aneks metodyczny

Indeks powstał na bazie danych zebranych z repozytoriów wiedzy Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, International Energy Agency, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), magazynu “Forbes”, agencji ratingowych Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch oraz Shanghai Ranking Consultancy.

Wskaźniki grupowe i wskaźniki cząstkowe indeksu mocy państw (w nawiasach wagi wskaźników grupowych i cząstkowych)

Kapitał (40 proc.)

Militaryzacja (20 proc.)

Ziemia (10 proc.)

Zasoby ludzkie (10 proc.)

Kultura (10 proc.)

Zasoby naturalne (5 proc.)

Dyplomacja (5 proc.)

Wzory na wskaźniki cząstkowe, grupowe i Indeks Mocy Państw

Wzór na obliczenie wskaźnika cząstkowego przyjmuje następującą postać:

$$z_{ijk} = \frac {x_{ijk}} {\sum_{i=1}^n x_{ijk}} \times w_{ijk},$$ $$z_{ijk} \in [0,100],$$

gdzie:
\(x_{ijk}\) – wartość \(j\)-tej zmiennej w \(i\)-tym kraju i \(k\)-tym roku,
\(w_{ijk}\) – wartość \(j\)-tej wagi w \(i\)-tym kraju i \(k\)-tym roku,
\(z_{ijk}\) – przeliczona wartość \(j\)-tej zmiennej w \(i\)-tym kraju i \(k\)-tym roku.

Wzór na obliczenie wskaźnika grupowego przyjmuje następującą postać:

$$g_{ikl} = \frac {\sum_{i=1}^n (z_{ijk} \times w_{ijk})} {n \times},$$ $$g_{ikl} \in [0,100],$$

gdzie:
\(z_{ijk}\) – wartość \(j\)-tej zmiennej w \(i\)-tym kraju i \(k\)-tym roku,
\(w_{ijk}\) – wartość \(j\)-tej wagi w \(i\)-tym kraju i \(k\)-tym roku,
\(n\) – liczba wskaźników cząstkowych,
\(g_{ijk}\) – wartość \(l\)-tego wskaźnika grupowego w \(i\)-tym kraju i \(k\)-tym roku.

Na ostatnim etapie prac przeliczany jest indeks mocy państw. Wskaźnik syntetyczny jest sumą iloczynów wskaźników grupowych i ich wag.

Wzór na indeks mocy państw:

$$IMP_{ik} = IKa_{ik} \times 40\% + IM_{jk} \times 20\% + IZ_{ik} \times 10\% + IP_{ik} \times 10\% + IKu_{ik} \times 10\% + IZN_{ik} \times 5\% + ID_{ik} \times 5\%,$$

gdzie:
\(IKa_{ik}\) – indeks kapitału,
\(IM_{ik}\) – indeks militaryzacji,
\(IZ_{ik}\) – indeks ziemi,
\(IP_{ik}\) – indeks populacji (zasobów ludzkich),
\(IKu_{ik}\) – indeks kultury,
\(IZN_{ik}\) – indeks zasobów naturalnych,
\(ID_{ik}\) – indeks dyplomacji,
wszystkie dla \(i\)-tego kraju oraz \(k\)-tego roku.


  1. Liczony jako średnia dla każdego roku według agencji Standard & Poor’s, Fitch i Moody’s.
  2. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych jest liczone jako punkt za każdą z następujących organizacji: NATO—Pakt Północnoatlantycki, OPA—Organizacja Państw Amerykańskich, WNP—Wspólnota Niepodległych Państw, ASEAN—Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, LPA—Liga Państw Arabskich, AU—Unia Afrykańska, UN—Organizacja Narodów Zjednoczonych, IMF—Międzynarodowy Fundusz Walutowy, UE—Unia Europejska, WTO—Światowa Organizacja Handlu (wcześniej GATT).
  3. W przypadku Unii Europejskiej od kiedy istnieje funkcja Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej można dostać dwa punkty za szefa Komisji Europejskiej i za przewodniczącego Rady.