Anglosasi kształtują współczesną kulturę

Kultura jest czynnikiem zwiększającym siłę oddziaływania danego państwa. W każdym kraju kiedyś skolonizowanym przez Wielką Brytanię istnieje większościowy system wyborczy i do dzisiaj uczy się tam języka angielskiego. Podobnie jest z Francją i francuskim czy Hiszpanią i językiem hiszpańskim. Eksport języka danego kraju za granicę należy uznać za ważny dla siły kraju wpływ kulturowy.

Indeks kultury w latach 1991-2016

Źródło: Opracowanie własne

W dobie gospodarki opartej na wiedzy ważne jest też to, jak kształtuje się umysły nowych pokoleń. Najbardziej istotny jest w tym zakresie system edukacji. Mierzalną miarą siły oddziaływania systemu edukacyjnego jest liczba posiadanych szkół na liście szanghajskiej, grupującej najlepsze uczelnie świata. Analitycy tworzący tę listę biorą pod uwagę takie czynniki, jak liczba noblistów, cytowania naukowców czy umiędzynarodowienie uczelni. Można więc założyć, że ta miara pokazuje, jak badane kraje się różnicują pod względem siły oddziaływania swojej kultury.

Najwięcej najlepszych szkół jest w USA—137 (rok wcześniej było ich 146 na 500 najlepszych na świecie). W drugiej kolejności są Chiny z 54 uczelniami (rok wcześniej było ich 44), trzecie Niemcy (38), a czwarta Wielka Brytania (37). Sumarycznie Anglosasi, a więc uczelnie USA, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Kanady, odpowiadają za 42 proc. najlepszych szkół na świecie. Gdyby policzyć wpływ wszystkich uczelni Unii Europejskiej, oddziaływanie kulturowe wspólnoty byłoby tylko nieco mniejsze niż samych Anglosasów, ponieważ do UE należy 38 proc. szkół na liście.

Polska ma na liście szanghajskiej dwie szkoły: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, co daje wynik porównywalny do krajów takich jak Rosja czy Iran. Globalnie dawałoby to nam miejsce 29.–32. (rozrzut szacunku bierze się stąd, że dwie szkoły na liście mają cztery kraje).

32 kraje z największą liczbą uczelni na liście szanghajskiej w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Academic Ranking of World Universities

Jeśli chodzi o języki, to widać, że niektóre z nich są popularniejsze od innych i stają się oficjalnymi językami dyplomacji oraz biznesu dla poszczególnych regionów świata. Najwięcej osób na świecie zna angielski—posługuje się nim około 1,8 mld. Chińskim operuje prawie 1,4 mld, hindi około pół miliarda ludzi, podobnie jak językiem arabskim. Co ciekawe, na liście najpopularniejszych języków świata znajduje się także język polski z 26. pozycją. Włada nim około 47 mln osób na świecie—mowa bowiem nie tylko o ludności w kraju, lecz także Polonii rozsianej w USA, Ameryce Południowej i Europie oraz o partnerach biznesowych naszego kraju w Niemczech czy Rosji. Polski jest popularniejszy niż ukraiński i malajski.

30 najpopularniejszych języków na świecie (mln osób posługujących się danym językiem)

Przy języku chińskim chodzi także o dialekt mandaryński i język państwowy używany w Chinach.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Encarta i Ethnologue